Press "Enter" to skip to content

Struktura organizacyjna

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Członkami stowarzyszenia mogą być:
 • Osoby fizyczne pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawione praw publicznych, prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek.
 • Osoby prawne. reprezentowane poprzez swego przedstawiciela – jako członek wspierający. Do Stowarzyszenia należy obecnie prawie 40 browarów z terenu całego kraju oraz kilkadziesiąt firm wspierających Stowarzyszenie

ORGANY STOWARZYSZENIA

Organami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

 • Zarząd Stowarzyszenia kieruje jego działalnością, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.
 • Do Zarządu należy przyjmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych Statutem dla innych organów.
 • Zarząd składa się z 3 osób wybieranych przez walne Zgromadzenie.
 • Na czele Zarządu stoi Prezes.
 • Prezesa wybiera Walne Zgromadzenie spośród członków Zarządu.
 • Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 • Komisja Rewizyjna nadzoruje prawidłowość wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków przez zarząd oraz kontroluje prawidłowość dysponowania finansami stowarzyszenia.
 • Komisja składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Na czele Komisji Rewizyjnej stoi przewodniczący
 • Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 • Walne zgromadzenie członków stowarzyszenia odbywa się raz do roku i wyznacza poprzez uchwalane uchwały zadania zarządowi oraz dokonuje wyborów w terminach statutowych.
 • Oświadczenia woli za Stowarzyszenie składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes.