Press "Enter" to skip to content

Statut

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich z siedzibą w Olsztynie, zwane w dalszej treści Statutu Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich z siedzibą w Olsztynie jest stowarzyszeniem działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Stowarzyszenie posiada swój symbol. Jest to emblemat, którego graficznym wzorem są litery PP wpisane w kwadrat w rogu którego znajduje się napis Polskie Piwo.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń i organizacji krajowych i międzynarodowych.

§6

Stowarzyszenie używa pieczęci z emblematem Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

§7

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Integracja środowiska producentów polskich browarów.
 2. Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych członków w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, usługowej wobec organów państwowych, samorządu terytorialnego.
 3. Obrona ideałów wolności gospodarczej, bezwzględnego poszanowania prawa własności, wolności i odpowiedzialności w sferze gospodarczej.
 4. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w szczególności opracowanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
 5. Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych.
 6. Pobudzanie życia gospodarczego poszczególnych regionów kraju.
 7. Kształtowanie obyczaju kultury picia piwa.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:

 1. Przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków.
 2. Podejmowanie bezpośrednio będą opiniotwórczo inicjatyw wspierających rozwój poszczególnych regionów kraju.
 3. Informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Stowarzyszenia.
 4. Podejmowanie działań zmierzających do stworzenia infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania rynku.
 5. Doradztwo organizacyjno-prawne, ekonomiczne, wykorzystanie ekspertyz, badanie rynku.
 6. Prowadzenie współpracy z organizacjami o podobnym charakterze.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać:

 1. Osoby fizyczne pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawione praw publicznych, prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek.
 2. Osoby prawne, reprezentowane poprzez swego przedstawiciela – jako członek wspierający.

§10

 1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji na piśmie wg ustalonego wzoru.
 2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od chwili złożenia prawidłowej i podpisanej deklaracji.

§11

O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz uchwale odmawiającej przyjęcia zainteresowany jest zawiadamiany pismem w terminie 14 dni od daty jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie. W razie odmowy przyjęcia kandydat może odwołać się do Walnego Zgromadzenia.

§12

Zarząd Stowarzyszenia za wybitne zasługi w realizacji celów Stowarzyszenia osobom nie zrzeszonym może nadać tytuł honorowego członka.

§13

Członkami honorowymi mogą być także obywatele państw obcych.

§14

Członkowie mają prawo:

 1. Korzystania z usług i świadczeń Stowarzyszenia.
 2. Brania udziału w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Wybierania i bycia wybieranymi do organów Stowarzyszenia.
 4. Zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia pracy Stowarzyszenia.
 5. Wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu dotyczących praw członka – do Walnego Zgromadzenia.
 6. Wglądu w protokoły Walnych Zgromadzeń, roczne sprawozdania Zarządu, protokoły Komisji.
 7. Uzyskanie od organów Stowarzyszenia informacji o działalności, jego wynikach i zamierzeniach.
 8. Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§15

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. Realizować cele Stowarzyszenia, stosować się do statutu, regulaminów prawomocnych uchwał.
 2. Regularnie wpłacać składki w obowiązującej wysokości.

§16

Członkowie wspierający są zobowiązani do popierania działalności Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek członkowskich.

§17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. występowania – (oświadczenia woli członka)
 2. wykreślenia – (brak więzi organizacyjnej lub zamieszkanie poza terytorium Polski)
 3. wykluczenia – (decyzją Zarządu wg uzasadnionych powodów)
 4. skreślenia – (na wypadek śmierci)
 5. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§18

Członek Stowarzyszenia może z niego wystąpić za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie pod rygorem nieważności winno zostać dokonane w formie pisemnej. Wystąpienie członka następuje po upływie 30 dni okresu wypowiedzenia. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§19

 1. Wykluczenie członka może nastąpić w przypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawienie w Stowarzyszeniu nie da się pogodzić z postanowieniem Statutu lub zasadami współżycia społecznego.
 2. Za ważną przyczynę mogącą stanowić podstawę do wykluczenia należy uznać w szczególności:
  1. popełnienie czynu hańbiącego np. popełnienie przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści materialnych lub innego z niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu.
  2. umyślne działanie na szkodę Stowarzyszenia.
  3. uporczywe – na skutek złej woli lub niedbalstwa – uchylanie się od wykonywania obowiązków statutowych.
  4. wykorzystanie funkcji samorządowych dla uzyskania nieuzasadnionych korzyści materialnych lub osobistych.

§20

Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z podaniem uzasadnienia, oraz pouczeniu o możliwości odwołań.

§21

 1. Wykluczenia może dokonać Zarząd na wniosek co najmniej 25 % członków Stowarzyszenia. Przed podjęciem uchwały Zarząd winien wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka.
 2. Osobom, z którymi rozwiązano członkostwo przysługuje prawo odwołania się w sposób określony w § 21 pkt 3.
 3. Członek wykluczony lub wykreślony ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o utracie członkostwa.
 4. Członek wykreślony względnie wykluczony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.
 5. O terminie Walnego Zgromadzenia, podczas którego ma być rozpatrywane odwołanie, należy zawiadomić zainteresowanego pod adresem wskazanym w odwołaniu.
 6. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały. Zarządu w sprawie wykreślenia bądź wykluczenia przyjmuje się, zainteresowany zachował ciągłość członkostwa w Stowarzyszeniu.

§22

 1. Decyzję o wykreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w stosunku do członków nie utrzymujących więzi organizacyjnej w okresie dłuższym niż 2 lata, lub członków, którzy przestali mieszkać lub prowadzić działalność gospodarczą na terenie działania Stowarzyszenia.
 2. Decyzję o wykreśleniu podejmuje się również wobec członków, którzy zaprzestali działalności gospodarczej na okres dłuższy niż 1 rok.
 3. W innych uzasadnionych przypadkach.

§23

Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Stowarzyszenia ze skutkiem prawnym od dnia, w którym nastąpiła śmierć.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

§24

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Wybory do organów, o których mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka następuje także w głosowaniu tajnym. Uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

A. WALNE ZGROMADZENIE

§25

 1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
 2. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.

§26

 1. Członkowie wspierający są zobowiązani do popierania działalności Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek członkowskich.
 1. uchwalanie Statusu i jego zmian,
 2. wybór odwołanie organów Stowarzyszenia,
 3. uchwalenie planów, programów działania, planów finansowych,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. udzielanie absolutorium członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. określenie składek członkowskich,
 7. rozpatrywanie odwołań członkowskich od uchwał Zarządu,
 8. decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w Statusie.

§27

Odwołanie członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej, przed upływem kadencji może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, oddanych w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy członków.

§28

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w kwietniu. Walne Zgromadzenie zwołuje na podstawie uchwały Zarządu przewodniczący Zarządu lub w jego zastępstwie Sekretarz Zarządu.
 2. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na zarządzenie:
  1. Komisja rewizyjna
  2. 1/4 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia,
  3. żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania,
  4. w przypadkach wskazanych w ust. 2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia wniosku. Jeśli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna lub Komisja wybrana przez 1 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

§29

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków listem poleconym – lub innym sposobem – za potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym inne zaproszone osoby.
 2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze Stowarzyszenia – odpowiednio do porządku obrad – następujących materiałów:
  1. sprawozdania Zarządu,
  2. projektów ustaw,
  3. protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

§30

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane z postanowieniami § 29 jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej 1/2 liczby członków Stowarzyszenia.
 2. W przypadku mniejszej niż 1/2 liczby członków na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd obowiązany jest wyznaczyć II termin Walnego Zgromadzenia nie później niż 14 dni od pierwszego. Drugi termin może być wyznaczony na ten sam dzień. Walne Zgromadzenie odbyte w II terminie jest prawomocne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 25 % członków.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeśli Statut nie stanowi inaczej.
 4. Uchwały o zmianie Statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad, wymagają dla swej ważności co najmniej 2/3 głosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany Statutu.
 5. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Stowarzyszenia.

§31

 1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w jawnym głosowaniu zwykłą większością, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
 2. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący, Sekretarz.

B. ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§32

 1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje jego działalnością, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.
 2. Do Zarządu należy przyjmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych Statutem dla innych organów.

§33

Do działalności Zarządu należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 2. Rozstrzyganie sporów między członkami.
 3. Przygotowanie i przedstawianie do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie projektów i planów działalności oraz sprawozdań z ich wykonania.
 4. Kierowanie i zarządzanie działalnością Stowarzyszenia.
 5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 6. Przyjmowanie członków Stowarzyszenia.
 7. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów.
 8. Orzeka o wykluczeniu i skreśleniu członka Stowarzyszenia.

§ 34

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Przewodniczącego w razie potrzeby, co najmniej raz na kwartał.
 2. O czasie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się członków Zarządu co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
 3. Z posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół przez protokolanta i podpisywany przez 2 członków zarządu.

§35

 1. Zarząd składa się z 3 osób wybieranych przez walne Zgromadzenie.
 2. Na czele Zarządu stoi Prezes.
 3. Prezesa wybiera Walne Zgromadzenie spośród członków Zarządu.
 4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

§36

Oświadczenie woli za Stowarzyszenie składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes.

§37

W zależności od potrzeb Zarząd może powołać doraźne lub stałe Komisje Problemowe, będące organem pomocniczym Zarządu przy opracowywaniu i realizacji okresowych zadań.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§38

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu bez prawa głosowania.

§39

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie bieżących, rocznych kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
 2. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków i zastrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Zarządu.
 3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z kontroli działalności Zarządu wraz z wnioskami w sprawach udzielania absolutorium Zarządowi.

§40

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie określający jej organizację i sposób wykonania czynności. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

§41

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej 1 raz w roku.
 2. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz.

ROZDZIAŁ V
GOSPODARKA FINANSOWA, MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§42

Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie prawa majątkowe.

§43

Majątek Stowarzyszenia powstaje między innymi z :

 1. składek członkowskich,
 2. dotacji, darowizn, spadków, zapisów,
 3. wpływów z działalności Statutowej.

§44

Każdy członek Stowarzyszenia płaci składkę członkowską w wysokości i terminie uchwalonym przez walne Zgromadzenie.

§45

Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia zatwierdza Walne Zgromadzenie.

§46

Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby – członkowie Zarządu Stowarzyszenia ( w tym Prezes Zarządu).

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§47

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/4 członków w drugim terminie w sytuacji opisanej w § 30 pkt 2.
 2. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie w tejże samej uchwale powołuje likwidatora, który przeprowadza likwidację wykonując postanowienia Statutu dotyczące przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. Określa się następujące zasady przeznaczenia majątku Stowarzyszenia w razie jego likwidacji:
  1. Majątek Stowarzyszenia w pierwszej kolejności przeznacza się na zaspokojenie długów i wierzytelności oraz koszty likwidacji Stowarzyszenia.
  2. Pozostałą część majątku przeznacza się do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
  3. Likwidator niezwłocznie po wyznaczeniu go zgłasza do rejestru wniosek o wpisanie otwarcia likwidacji Stowarzyszenia, przystępując do sporządzenia bilansu na dzień otwarcia likwidacji oraz listy zobowiązań Stowarzyszenia, a także sporządza plan finansowy likwidacji – plan zaspokojenia zobowiązań.
 4. Po zatwierdzeniu bilansu na dzień zakończenia likwidacji, likwidator zgłasza wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru oraz przekazuje księgi i dokumenty zlikwidowanego Stowarzyszenia do przechowania.