Press "Enter" to skip to content

Kodeks Dobrego Piwa

kodeks dobrego piwa znak -mały2

Preambuła

             Uznając, że dobre piwo to nie tylko napój alkoholowy, ale przede wszystkim element europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego, wierzymy w to, że kryje się w nim bogactwo smaku i aromatu, kunszt i pasja piwowara oraz fragment historii ludzi, dla których piwo stanowi życiową pasję.

Kierując się troską o najwyższe standardy i nieustanne podnoszenie kultury piwa, a przede wszystkim o pozytywne jego postrzeganie, nie tylko jako napoju, ale także produktu żywnościowego, członkowie Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich podejmują dobrowolne zobowiązanie do przestrzegania zasad, jakimi powinni się kierować producenci dobrego piwa.
Przestrzeganie kodeksu ma charakter honorowy, a jego respektowanie stanowi zobowiązanie zaciągnięte wobec konsumentów, dla których piwo powstaje. Kodeks zawiera zasady, jakimi kierować się powinni producenci ceniący klientów, rolę piwa w kulturze, a nade wszystko własną reputację. Jest to zobowiązanie dobrowolne. Nie wynika z obowiązków prawnych, ani nie stoi z nimi w sprzeczności. Stanowi zbiór podstawowych reguł, jakimi kierować powinien się producent któremu jakość piwa leży na sercu.

Zasady

 1. Piwo to napój otrzymywany w wyniku fermentacji alkoholowej brzeczki piwnej przy użyciu drożdży. Piwa stanowią bardzo zróżnicowaną rodzinę klasyfikowaną według wielu różnych parametrów, jednak wszystkie je łączy proces fermentacji brzeczki przy udziale drożdży.
 2. Podstawowymi surowcami używanymi do warzenia piwa są: woda, słód browarny, chmiel oraz drożdże piwowarskie. Te składniki stanowią bazę piwowarstwa i nazywać je możemy podstawowymi. Inne naturalne surowce wykorzystywane w czasie warzenia piwa mogą stanowić uzupełnienie surowców podstawowych. Stosowanie surowców innych niż podstawowe wynikać powinno z koncepcji piwowara czy tradycji, a nie być wynikiem rachunku ekonomicznego nastawionego na zysk. Browar powinien informować na etykiecie o wszystkich używanych do warzenia składnikach w kolejności zgodnej z ich procentowym udziałem.
  Słody stosowane do warzenia piwa mogą pochodzić z różnych zbóż. Za podstawowe uznaje się wytwarzane z jęczmienia, ale stosuje się także słody wytwarzane z innych zbóż. W procesie warzenia dopuszcza się zastępowanie słodu naturalnymi zbożowymi surowcami niesłodowanymi, jednak ich łączna masa nie powinna przekroczyć 45% składu surowcowego piwa, jako wyrobu gotowego. Do warzenia i fermentacji dobrego piwa, jako istotny zamiennik cukrów pozyskiwanych w wyniku zacierania słodów, nie mogą być stosowane syropy cukrowe.
  Chmiel stosowany w browarach może mieć postać świeżej lub suszonej szyszki, granulatu szyszki, ewentualnie ekstraktów szyszki chmielu. Stosowanie preizomeryzowanych granulatów lub ekstraktów chmielowych, czy innych chemicznie modyfikowanych preparatów chmielowych wyklucza dany produkt z grupy dobrych piw.
  Drożdże stosowane w browarach mogą być górnej lub dolnej fermentacji. Choć zwykle stosuje się jeden szczep drożdżowy, to dopuszczalne są piwa hybrydowe i endemiczne wykorzystujące drożdże spoza szczepów piwowarskich, a także bakterie.
 3. Na proces produkcji piwa – zwany warzeniem – składają się etapy: rozdrabniania i zacierania słodu, filtracji zacieru, gotowania brzeczki z chmielem, oddzielenia osadów gorących, chłodzenia i napowietrzenia brzeczki, zadania drożdży, fermentacji, leżakowania-dojrzewania piwa, oraz rozlewu do opakowań. (Przed rozlewem może nastąpić etap utrwalenia piwa). Dobre piwo nie może być warzone metodą stężonej brzeczki (tzw. High Gravity Brewing), czyli po zakończeniu fermentacji rozcieńczane wodą do zakładanych parametrów. Sposoby prowadzenia fermentacji i leżakowania piwa powinny odpowiadać tradycyjnej technologii właściwej dla danego stylu. Leżakowania nie powinno się skracać dodatkiem enzymów. Dobre piwo podczas filtracji nie jest pozbawiane garbników poliwinylopolipirolidonem (PVPP). Rozlew piwa powinien przebiegać w momencie pełnej dojrzałości i warunkach pozwalających jak najdłużej zachować jego walory.
 4. Alkohol w piwie powinien być wynikiem fermentacji cukrów zawartych w brzeczce. Jedynymi dopuszczalnymi sposobami podnoszenia zawartości alkoholu w piwie są: naturalnie przebiegająca fermentacja oraz wymrażanie.
 5. Dla wydłużenia czasu przydatności piwa do spożycia piwo może zostać utrwalone. Sposobami na utrwalenie piwa są: filtracja i pasteryzacja. Na etykiecie powinna znaleźć się pełna informacja o stosowanych procesach. Dobre piwo nie może być zamiennie z pasteryzacją utrwalane mikrobiologicznie metodą mikrofiltracji wyjaławiającej (gdy pory membran są mniejsze niż 0,45 mikrometra), która wyjaławia je także smakowo. Za nieetyczne uznaje się eksponowanie na etykiecie informacji o niepasteryzowaniu piw w przypadku stosowania mikrofiltracji wyjaławiającej. Wtedy informację o jego „niepasteryzowaniu” odbieramy jako umyślne wprowadzanie klientów w błąd.
 6. Producent piwa powinien być jawny i jednoznacznie wskazany na etykiecie. Poza nazwą podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie piwa do obrotu uczciwy producent powinien wskazać miejsce warzenia piwa i jego rozlewu. Dobre piwo nie może być oznakowane tylko jako produkt grupy producenckiej. Wszystkie te informacje powinny znaleźć się na etykiecie.
 7. Piwo to alkohol i powinno się je spożywać odpowiedzialnie. Producent dobrego piwa wspiera działania mające na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, ostrzega o szkodliwości picia piwa dla kobiet w ciąży, dla osób prowadzących pojazdy mechaniczne oraz nieletnich.
 8. Dobre piwo to nie tylko produkt spożywczy, ale również efekt pasji i poszukiwań. Możemy eksperymentować, ale winni jesteśmy szacunek dla tradycji. Dobre piwo może być wynikiem fantazji, czy pomysłu piwowara, warzone jest przecież dla ludzi i przez ludzi. Granice w jego komponowaniu wyznaczać powinny dobre samopoczucie, zdrowie konsumentów oraz podstawowe zasady dobrej technologii.

Sygnatariusze Kodeksu dobrego piwa zobowiązują się do przestrzegania go w całości i poddawania się weryfikacji w zakresie piw warzonych zgodnie z zasadami niniejszego Kodeksu.

 

Regulamin przyznawania prawa do używania znaku

KODEKS DOBREGO PIWA

 I.          Postanowienia ogólne

1. Znak KODEKS DOBREGO PIWA potwierdza, iż piwo opatrzone tym znakiem zostało  wytworzone zgodnie z zasadami warzenia piwa określonymi w Kodeksie Dobrego Piwa będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu i stanowiącym jego integralną część.

2. Wyłącznym właścicielem praw do Znaku KODEKS DOBREGO PIWA jest Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich z siedzibą w Olsztynie, ul. Sikorskiego 2, nr KRS: 0000000501, nr REGON: 51094434400000 (zwane dalej „Stowarzyszeniem”).

3. Znak KODEKS DOBREGO PIWA obejmuje oznaczenie słowne KODEKS DOBREGO PIWA oraz oznaczenia słowno-graficzne KODEKS DOBREGO PIWA, wskazane w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu (wszystkie zwane dalej łącznie „Znakiem”).

4. Stowarzyszenie jest wyłącznie uprawnione do przyznawania prawa do używania Znaku

5. Znak jest dobrem prawnie chronionymi na rzecz Stowarzyszenia.

6. Niniejszy Regulamin ustala zasady przyznawania prawa do używania Znaku.

II.        Kapituła Znaku

Skład i powoływanie Kapituły

1. Powołuje się Kapitułę Znaku („Kapituła”). Członkami Kapituły powinny być osoby uznane za autorytety środowiska piwowarskiego w Polsce, które gwarantują niezależność i niezawisłość opinii i decyzji.

2. Celem zachowania bezstronności decyzji Kapituły członkami Kapituły nie mogą być:

a) osoby, które prowadzą działalność komercyjną powiązaną z branżą piwowarską (dostarczają surowce, materiały i/lub usługi browarom) ;

b) pracownicy, udziałowcy oraz właściciele podmiotów zawodowo warzących piwo („Browarów”).

c) członkowie Stowarzyszenia;

3. Kapituła składa się z 3 do 5 Członków. Kadencja Kapituły trwa 3 lata.

4. Członkowie Kapituły powoływani są na wniosek Członków Stowarzyszenia. Każdy Członek Stowarzyszenia może zaproponować nieograniczoną liczbę kandydatów. Wyboru Członków Kapituły dokonuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia spośród zgłoszonych kandydatów. Członkami Kapituły zostają kandydaci którzy spełnią wspólnie dwa warunki:

a)  zdobyli podczas głosowania największą liczbę głosów;

b)  zdobyli nie mniej niż 50% głosów.

Odwoływanie Kapituły

5. Odwołanie Członka Kapituły może nastąpić w następujących przypadkach:

a)    na wniosek Członka Kapituły – w takim przypadku odwołanie następuje z chwilą powołania na to miejsce nowego Członka. Zarząd Stowarzyszenia poinformuje Członków Stowarzyszenia o fakcie złożenia rezygnacji przez Członka Kapituły. Nowy Członek Kapituły powołany zostaje podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia;

b)    na wniosek Członka Stowarzyszenia – w takim przypadku Członek Stowarzyszenia powinien uzasadnić swój wniosek, a odwołania dokonuje się poprzez głosowanie Członków Stowarzyszenia podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia (wg. zasad jak przy powoływaniu). Na tym samym posiedzeniu Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia powinno powołać nowego członka Kapituły;

c)    na wniosek Zarządu Stowarzyszenia – może to nastąpić w przypadku, gdy członek Kapituły podejmie działanie godzące w wartości i zasady działania Stowarzyszenia oraz wiarygodność Kodeksu Dobrego Piwa. W takim przypadku decyzja o odwołaniu ma moc natychmiastową. Zarząd Stowarzyszenia będzie musiał uzasadnić swą decyzję przed Członkami Stowarzyszenia i zyskać potwierdzenie tej decyzji podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Zarząd Stowarzyszenia nie uzyska potwierdzenia swojej decyzji przez Walne Zgromadzenie, Członek Kapituły zostaje przywrócony do swoich praw. Powoływanie nowego członka Kapituły w miejsce odwołanego następuje według zasad jak przy powoływaniu Członków Kapituły.

6. Browary posiadające zgodę na używanie Znaku dla swojego piwa, a nie będące członkami Stowarzyszenia, nie mają możliwości wnioskowania o odwołanie Członka Kapituły.

Sposób działania i uprawnienia Kapituły

7. Kapituła na pierwszym posiedzeniu powołuje spośród swoich Członków przewodniczącego. Powołanie przewodniczącego odbywa się w drodze głosowania. Przewodniczący musi być powołany większością głosów.

8. Zadaniem przewodniczącego jest organizacja pracy Kapituły, w tym zwoływanie posiedzeń, informowanie o złożonych pisemnych wnioskach o przyznanie prawa do używania Znaku („Wnioski”), prowadzenie posiedzeń na których rozpatrywane są Wnioski i odwołania, informowanie Zarządu Stowarzyszenia i Wnioskodawców o rekomendacjach Kapituły.

9. Liczba posiedzeń Kapituły jest uzależniona od liczby zgłoszeń, ale nie może być większa niż 4 posiedzenia w roku.

10. Kapituła rozpatruje złożone Wnioski na zamkniętych posiedzeniach.

11. Posiedzenia Kapituły są ważne tylko wtedy, jeśli odbywają się w pełnym jej składzie.

12. Kapituła rekomenduje Zarządowi Stowarzyszenia przyznanie prawa do używania Znaku. Decyzje Kapituły przyjmowane są większością głosów.

13. Kapituła zobowiązana jest do rozpatrzenia Wniosku i wydania decyzji w terminie 3 miesięcy od momentu złożenia Wniosku.

14. O decyzji Kapituły informuje Przewodniczący na piśmie równocześnie: Wnioskodawcę, Członków Stowarzyszenia (wraz z Zarządem) oraz inne Browary, które stosują Znak.

15.Kapituła zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy treści zawartych we Wniosku oraz przebiegu prac.

16.Kapituła ma obowiązek na poziomie ogólnym poznać Browar i stosowaną w nim technologię, co oznacza, że wizyta referencyjna we wnioskującym Browarze jest obowiązkowa dla każdego Członka Kapituły.

 

Koszty pracy Kapituły i promocji Znaku

17. Praca Kapituły finansowana jest z opłat wniesionych za możliwość używania Znaku. Na koszty związane z pracą Kapituły składają się: koszty dojazdów, koszty organizacji posiedzeń, koszty wynagrodzenia Członków Kapituły, koszty audytów oraz monitorowania sposobu stosowania Znaku.

18. Nadwyżka z opłat wniesionych za możliwość stosowania znaku pozostała po pokryciu kosztów będzie przeznaczona na finansowanie działań promujących Znak.

19.Rozliczenia finansów związanych z działalnością Kapituły i promocją Znaku dokonuje Zarząd Stowarzyszenia rocznie podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

 

III.  Kryteria i tryb przyznawania prawa do używania Znaku

1. O możliwość stosowania Znaku mogą ubiegać się Browary, których konkretny produkt „piwo”:

a) będzie warzony wyłącznie w Polsce w oparciu o oryginalne receptury Browaru i według określonych zasad wskazanych w Kodeksie Dobrego Piwa;

b) nie będzie produktem wytwarzanym na zlecenie innych podmiotów i osób trzecich;

c) nie będzie produkowany na licencji innych podmiotów;

d) jest na rynku od co najmniej pół roku i potwierdzona jest jego stabilna jakość.

e) jest produkowane tylko pod jedną nazwą.

2. Pisemne Wnioski o przyznanie prawa do używania Znaku kierowane są do Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia po zweryfikowaniu, czy Wniosek spełnia wymagania formalne, przekazuje Wnioski Przewodniczącemu Kapituły, do rozpatrzenia przez Kapitułę Znaku.

3. Wniosek o możliwość stosowania Znaku powinien zawierać:

a) nazwę piwa (marka i wariant marki), któremu ma być przyznany Znak;

b) rodzaj opakowań i innych nośników komunikacji z konsumentem, na których planowane jest stosowanie Znaku;

c) opis produktu zgodny z wymaganiem pełnego informowania na etykiecie o składzie surowcowym oraz podstawowych parametrach (alkohol, ekstrakt);

d) nazwę i opis stylu w jakim piwo zostało uwarzone;

e) wyniki analizy fizykochemicznej piwa;

f) deklarację Browaru, że piwo zostało uwarzone zgodnie z wymaganiami Kodeksu Dobrego Piwa.

 4. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć na miejsce wskazane przez Przewodniczącego Kapituły próbki w ilości 20 opakowań jednostkowych.

 5. Przed rozpoczęciem procedowania Wniosku przez Kapitułę, Browary nie będące Członkiem Stowarzyszenia powinny pozytywnie przejść audyt niezależnej instytucji, który potwierdzi stosowanie zasad Kodeksu Dobrego Piwa przez dany Browar. Kapituła po uzyskaniu opinii Zarządu ma prawo zwolnić browar z audytu. Zasady audytu określa Kapituła Stowarzyszenia. Wyboru instytucji audytującej dokonuje również Kapituła Stowarzyszenia. Audyt zlecany jest przez Przewodniczącego Kapituły. Koszty audytu pokrywane są przez Wnioskodawcę. Browary będące Członkami Stowarzyszenia nie podlegają audytowi niezależnej instytucji.

 6. Kapituła rozpatruje Wnioski i udziela rekomendacji Zarządowi Stowarzyszenia dotyczących zgody lub braku zgody na stosowanie Znaku przez wnioskujące Browary. W ramach procedowania wniosków Kapituła ocenia cechy sensoryczne piwa, analizuje dokumentację technologiczną przysłaną przez Browar, analizuje wyniki ewentualnego audytu lub wizyty referencyjnej. Wizyta referencyjna nie jest konieczna u Członka Stowarzyszenia, chyba że Zarząd uzna inaczej.

 7. Po analizie Wniosków Kapituła rekomenduje Zarządowi Stowarzyszenia udzielenie lub nie udzielenie zgody na stosowanie znaku przez Wnioskodawcę.

 8. O rekomendacji lub jej braku Kapituła informuje na piśmie wszystkich Członków Stowarzyszenia.

 9. Na podstawie rekomendacji Kapituły Zarząd Stowarzyszenia przyznaje prawo do stosowania Znaku i przekazuje Browarowi terminowy certyfikat oraz oświadczenie o prawie do posługiwania się Znakiem towarowym. Posługiwanie się Znakiem przysługuje od chwili otrzymania certyfikatu i oświadczenia. Certyfikat powinien być wydany Browarowi w terminie 30 dni od decyzji Kapituły.

 10. O przyznaniu prawa do stosowania Znaku Zarząd Stowarzyszenia informuje na piśmie drogą pocztową lub elektronicznie wszystkich członków Stowarzyszenia oraz wszystkie Browary aktualnie stosujące Znak.

 11. Prawo do stosowania Znaku przyznawane jest na 3 lata (dla członków Stowarzyszenia) lub na 1 rok (dla podmiotów nie będących członkami Stowarzyszenia) z możliwością przedłużenia.

 

Opłata za korzystanie ze Znaku

12. Korzystanie ze Znaku towarowego podlega opłacie.

13. Opłata za użytkowanie znaku jest zróżnicowana i jej wysokość w kwocie netto zawiera załącznik nr 1. Opłata jest uiszczana rocznie, dotyczy 1 piwa i jest płatna na konto Stowarzyszenia.

 

Odwołanie od decyzji Kapituły

14. Od decyzji Kapituły o przyznaniu lub odmowie przyznania rekomendacji można składać odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 30 dni od otrzymania pisemnej informacji o decyzji. O wpłynięciu odwołania Zarząd powinien poinformować Browary będące członkami Stowarzyszenia oraz inne Browary stosujące Znak. Zarząd Stowarzyszenia przekazuje odwołanie Kapitule (na ręce Przewodniczącego) w celu jego rozpatrzenia. Uprawnionymi do złożenia odwołania są:

a) Browar, którego Wniosek nie został zaakceptowany;

b) członek Stowarzyszenia;

c) Browar, który w dniu złożenia odwołania stosuje Znak.

15. Przewiduje się następujące sytuacje, w których możliwe jest wniesienie odwołania:

a)  Przypadek 1. Negatywna rekomendacja Kapituły. Browar wnioskujący o możliwość stosowania Znaku ma 30 dni na odwołanie się od decyzji Kapituły. Jeśli Browar odwoła się od decyzji Kapituły i udowodni, że piwo spełnia zapisy Kodeksu Dobrego Piwa, Kapituła po rozpatrzeniu odwołania może zdecydować o przyznaniu prawa do stosowania Znaku. Jeśli argumenty Browaru nie przekonają Kapituły, Kapituła ponownie przedstawia negatywną rekomendację. Od ponownej negatywnej rekomendacji Kapituły nie ma możliwości odwołania. Kapituła powinna poinformować o swojej decyzji nie później niż 30 dni od daty złożenia odwołania.

b)  Przypadek 2. Pozytywna rekomendacja Kapituły, ale podważona przez innego Członka Stowarzyszenia lub przez inny Browar stosujący Znak. Każdy Członek Stowarzyszenia lub każdy Browar stosujący znak ma prawo w ciągu 30 dni odwołać się od pozytywnej rekomendacji Kapituły, jeśli posiada i przedstawi argumenty wskazujące, że rekomendacja Kapituły jest wadliwa, i że piwo które Kapituła rekomenduje, nie spełnia wymagań Kodeksu. Kapituła rozpatruje odwołania i w razie potrzeby może wezwać do złożenia wyjaśnień zarówno stronę, która odwołanie złożyła jak i Browar, którego odwołanie dotyczy. Jeśli argumenty składającego odwołanie nie przekonają Kapituły, Kapituła ponownie przedstawia pozytywną rekomendację. Od ponownej pozytywnej rekomendacji Kapituły nie ma możliwości odwołania. Jeśli Kapituła przychyli się do argumentów strony, która odwołała się od jej pierwotnej rekomendacji, wówczas składa rekomendację negatywną. Od negatywnej decyzji Kapituły istnieje możliwość odwołania jak w Przypadku 1.

16. Kapituła powinna poinformować o swojej decyzji nie później niż 30 dni od daty złożenia odwołania.

17. Sądem właściwym w sprawach objętych niniejszym regulaminem jest sąd właściwy dla siedziby Stowarzyszenia.

 

IV.  Sposób używania Znaku i właściwości produktu

1. Znak służy do oznaczania produktów „piwo”, które spełniają wymogi wskazane w niniejszym regulaminie oraz może być używany w komunikacji marketingowej i promocyjnej tych produktów.
2. Uprawnienie do stosowania Znaku dotyczy tylko konkretnego piwa, warzonego pod konkretną etykietą, nie całej marki, ani całego portfolio Browaru.
3. Każda zmiana technologiczna produkcji piwa, która wpływa na treść Wniosku złożonego o przyznanie znaku wymaga natychmiastowego zaprzestania stosowania Znaku i ewentualnego ponownego złożenia Wniosku o prawo do jego stosowania
4. Znak musi być stosowany w sposób nie budzący wątpliwości, że dotyczy tylko konkretnego piwa, które spełnia wymogi wskazane w niniejszym regulaminie.
5. Znak można stosować na: opakowaniach jednostkowych i zbiorczych danego piwa (etykieta, kapsel, karton, itp.), w komunikacji ATL/BTL dotyczącej danego piwa.
6. Znak powinien być stosowany z plików graficznych i w jakości dostarczonej przez Zarząd Stowarzyszenia.

V. Zasady kontroli właściwości piwa oznaczanego Znakiem

1. Kapituła ma obowiązek regularnie monitorować stosowanie zasad Kodeksu Dobrego Piwa przez Browary, które uzyskały prawo do używania Znaku. Metodami weryfikacji są:

a) degustacje piw zakupionych w rynku;

b) weryfikacja, czy Znak stosowany jest na opakowaniach i innych nośnikach komunikacji z konsumentem zgodnie z wytycznymi;

c) zlecanie analiz zewnętrznych (w niezależnych laboratoriach) w celu zweryfikowania podstawowych parametrów fizyko-chemicznych piwa;

d) audyt Browaru.

2. W przypadku ujawnienia niezgodności Kapituła ma obowiązek wezwać Browar to złożenia wyjaśnień, a po ich rozpoznaniu ma prawo wydać rekomendacje o odebraniu prawa do używania Znaku. Rekomendacja taka składana jest do Zarządu Stowarzyszenia.

3. Kapituła, na wniosek Browaru stosującego Znak towarowy lub na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, ma prawo w każdej chwili poprosić Browar, któremu przyznano prawo do stosowania Znaku, o możliwość odwiedzenia Browaru w celu zweryfikowania sposobu warzenia piwa i dokumentacji piwa oznaczonego Znakiem.

VI. Skutki naruszenia postanowień regulaminu

1. Browar może zrezygnować z prawa do używania Znaku. W takiej sytuacji składa stosowną informację do Zarządu Stowarzyszenia. Browarowi nie przysługuje prawo do zwrotu wniesionej opłaty za stosowanie Znaku.

2. Zaprzestanie używania Znaku może nastąpić w przypadku, gdy stwierdzony zostanie brak przestrzegania zasad Kodeksu Dobrego Piwa (działanie z premedytacją). W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek wezwać Browar to złożenia wyjaśnień. Oceny sytuacji i podjęcie ewentualnej decyzji o zniesieniu prawa do stosowania Znaku dokonuje wspólnie Kapituła znaku oraz Zarząd Stowarzyszenia.

3. Kapituła na wniosek jednego z Browarów stosujących znak może rozpocząć proces weryfikacji czy dane piwo spełnia warunki używania Znaku, a także czy jego używanie nie wpływa negatywnie na prestiż Stowarzyszenia i Browarów, które są jego Członkami oraz tych stosujących Znak. W takim przypadku przekazuje wniosek z weryfikacji Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia, które podejmuje decyzję o kontynuacji pozwolenia stosowania Znaku, bądź o jego cofnięciu. W takim przypadku wnioski Browarów powinny być składane pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia przekazuje wnioski do rozpatrzenia Kapitule. Koszty weryfikacji w wysokości 10.000 pln w przypadku potwierdzenia, że dane piwo spełnia zasady Kodeksu Dobrego Piwa ponosi Browar wnoszący o weryfikację. Jeśli weryfikacja wykaże, że zasady Kodeksu Dobrego Piwa nie są respektowane jej koszty ponosi Browar nie przestrzegający zasad Kodeksu.

4. W przypadku weryfikacji negatywnej Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Kapituły wzywa Browar do zaprzestania używania Znaku dla danego piwa. W przypadku wezwania Browaru do zaprzestania stosowania Znaku Browarowi nie przysługuje prawo do zwrotu wniesionej opłaty za stosowanie Znaku.

5. Browar wezwany do zaprzestania stosowania znaku powinien:

a) natychmiast zaprzestać używania Znaku na wszelkich nośnikach posiadających Znak;

b) zapłacić karę w wysokości (według ilości sprzedanego piwa w roku poprzedzającym):

– dla browarów do 20 tys. hl- 50 tys. zł
– dla browarów do 70 tys. hl- 100 tys. zł
– dla browarów do 150 tys. hl- 150 tys. zł
– dla browarów do 300 tys. hl- 200 tys. zł
– dla browarów powyżej 300 tys. hl- 500 tys. zł

6. Kara powinna być zapłacona na konto Stowarzyszenia, nie później niż w 3 miesiące od daty pozyskania przez Browar informacji o decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

7. Używanie Znaku bez pozwolenia lub po wezwaniu przez Zarząd  do zaprzestania jego używania spowoduje obciążenie Browaru nie przestrzegającego tego zakazu dodatkową karą 100 PLN na rzecz Stowarzyszenia za każdy hektolitr sprzedanego piwa (w oparciu o deklarację akcyzową – sprzedaż danego piwa liczona od daty otrzymania wezwania do zaprzestania stosowania znaku). Kara powinna być zapłacona na konto Stowarzyszenia, nie później niż w 1 miesiąc od daty zaprzestania nieprawnego stosowania znaku.

8. Browar ma obowiązek zgłaszać wszelkie zmiany, które spowodowały, że piwo  przestało  spełniać warunki używania Znaku. Zaprzestanie stosowania Znaku na opakowaniach i innych nośnikach komunikacji powinno nastąpić natychmiast po wprowadzeniu zmiany.

Regulamin używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego

KODEKS DOBREGO PIWA

 

Na podstawie art. 138 ust. 3 i 4  w zw. z art. 137 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r., Prawo własności przemysłowej (t.j., Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.), Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich z siedzibą w Olsztynie, ul. Sikorskiego 2 (KRS: 0000000501, REGON: 51094434400000) reprezentowane przez:

1. Andrzeja Olkowskiego – Prezesa

2. Huberta Buksowicza – Członka Zarządu

(zwane dalej „Stowarzyszeniem”),

przyjęło regulamin potwierdzający zasady używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego KODEKS DOBREGO PIWA (wskazanego w zał. nr 1) dla towarów „piwo” ujętych w klasie 32 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (Klasyfikacja Nicejska), (zwanego dalej: „Znakiem towarowym”),

 

o następującej treści:

 

 I.  OŚWIADCZENIA STOWARZYSZENIA

 1. Stowarzyszenie jest podmiotem działającym na podstawie polskiego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie zostało powołane do reprezentowania interesów polskich producentów PIWA, w szczególności w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej i usługowej, wobec innych podmiotów na rynku, organów państwowych i organów samorządu terytorialnego. Do celów Stowarzyszenia należy obrona ideałów wolności gospodarczej, poszanowania prawa własności, wolności i odpowiedzialności w sferze gospodarczej oraz prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych.

3. Stowarzyszenie oświadcza, że posiada prawo do zgłoszenia Znaku Towarowego w Urzędzie Patentowym RP jako wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego.

 

II. KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA PRAWA DO UŻYWANIA ZNAKU

 

1. O możliwość stosowania Znaku mogą ubiegać się podmioty, które w sposób zarobkowy lub zawodowy warzą piwo („Browary”), których konkretny produkt „piwo”:

a) będzie warzony wyłącznie w Polsce w oparciu o oryginalne receptury Browaru i według określonych zasad wskazanych w punkcie IV.2 niniejszego regulaminu (Kodeks Dobrego Piwa);

b) nie będzie produktem wytwarzanym na zlecenie innych podmiotów i osób trzecich;

c) nie będzie produkowany na licencji innych podmiotów.

2. Pisemne wnioski o przyznanie prawa do używania Znaku towarowego („Wnioski”) kierowane są do Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia po zweryfikowaniu, czy wniosek spełnia wymagania formalne, przekazuje wnioski do rozpatrzenia Kapitule Znaku („Kapituła”), która jest organem powołanym przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. W skład Kapituły wchodzą osoby wybrane spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia. Szczegółową procedurę powoływania, odwoływania i działania Kapituły określa Regulamin Przyznawania Znaku „Kodeks Dobrego Piwa”.

3. Kapituła rozpatruje Wnioski i udziela rekomendacji Zarządowi Stowarzyszenia dotyczących zgody lub braku zgody na stosowanie znaku przez wnioskujące Browary. W ramach procedowania wniosków Kapituła:

a) ocenia cechy sensoryczne piwa;

b) analizuje dokumentację technologiczną przysłaną przez Browar;

c)  analizuje wyniki ewentualnego audytu lub wizyty referencyjnej.

O rekomendacji lub jej braku Kapituła informuje na piśmie wszystkich Członków Stowarzyszenia.

 4. Na podstawie rekomendacji Kapituły Zarząd Stowarzyszenia przyznaje prawo do stosowania znaku i przekazuje Browarowi terminowy certyfikat oraz oświadczenie o prawie do posługiwania się Znakiem towarowym. Posługiwanie się Znakiem towarowym przysługuje od chwili otrzymania certyfikatu i oświadczenia. Certyfikat powinien być wydany Browarowi w terminie 30 dni od decyzji Kapituły. O przyznaniu prawa do stosowania Znaku towarowego Zarząd Stowarzyszenia informuje na piśmie lub pocztą elektroniczną wszystkich członków Stowarzyszenia oraz wszystkie Browary aktualnie stosujące Znak towarowy. Prawo do stosowania Znaku towarowego przyznawane jest na 3 lata z możliwością przedłużenia. Korzystanie ze Znaku towarowego podlega opłacie.

 5. Od decyzji Kapituły o przyznaniu lub odmowie przyznania rekomendacji można składać odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 30 dni od otrzymania pisemnej informacji o decyzji. O wpłynięciu odwołania Zarząd powinien poinformować Browary będące członkami Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia przekazuje odwołanie Kapitule (na ręce Przewodniczącego) w celu jego rozpatrzenia. Uprawnionymi do złożenia odwołania są:

a) Browar, którego Wniosek nie został zaakceptowany;

b)  członek Stowarzyszenia;

c)  Browar, który w dniu złożenia odwołania stosuje Znak towarowy.

Szczegółową procedurę odwoławczą określa Regulamin Przyznawania Znaku „Kodeks Dobrego Piwa”.

 

III. SPOSÓB UŻYWANIA ZNAKU

 

1. Znak towarowy służy do oznaczania produktów „piwo” oraz ma być używany w działalności wspierającej browarnictwo oraz w komunikacji marketingowej i promocyjnej produktów „piwo”.

 2. Znak przeznaczony jest do używania przez każdy podmiot gospodarczy spełniający określone w niniejszym regulaminie warunki, w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegający w szczególności na:

a) oferowaniu wskazanych towarów pod znakiem towarowym,

b) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z oferowaniem wskazanych towarów,

c) posługiwaniu się znakiem w celu reklamy i promocji.

 3. Uprawnienie do stosowania Znaku dotyczy tylko konkretnego piwa, warzonego pod konkretną etykietą, nie całej marki, ani całego portfolio Browaru.

 4. Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się Znakiem w zakresie niezbędnym dla realizacji jego celów statutowych.

 

IV. WSPÓLNE WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW ZNAKU

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązują się, aby towary oznaczane Znakiem towarowym spełniały wymagania określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w standardach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązują się, aby „piwo” oznaczane Znakiem towarowym spełniało szczegółowo określone wymagania wskazane w załączniku nr 2 („Kodeks Dobrego Piwa”). Dodatkowo, „piwo” zgłaszane do korzystania ze Znaku musi być obecne na rynku od co najmniej pół roku i musi być potwierdzona jest jego stabilna jakość.

3. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązują się do utrzymania wysokiej jakości „piwa”, do oznaczania którego służy Znak towarowy oraz do budowania jego renomy.

 

V. ZASADY KONTROLI WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW ZNAKU

 1. Kapituła ma obowiązek regularnie monitorować stosowanie zasad „Kodeksu Dobrego Piwa” przez Browary, które uzyskały prawo do używania Znaku towarowego. Metodami weryfikacji są:

a) degustacje piw zakupionych w rynku;

b) weryfikacja, czy Znak towarowy stosowany jest na opakowaniach i innych nośnikach komunikacji z konsumentem zgodnie z wytycznymi;

c) zlecanie analiz zewnętrznych (w niezależnych laboratoriach) w celu zweryfikowania podstawowych parametrów fizyko-chemicznych piwa;

d) audyt Browaru.

e)  na wniosek browaru Kapituła, po zasięgnięciu opinii Zarządu, ma prawo zwolnić browar z audytu przy przedłużeniu prawa do używania znaku.

2. W przypadku ujawnienia niezgodności Kapituła ma obowiązek wezwać Browar to złożenia wyjaśnień, a po ich rozpoznaniu ma prawo wydać rekomendacje o odebraniu prawa do używania Znaku towarowego. Rekomendacja taka składana jest do Zarządu Stowarzyszenia.

 3. Kapituła, na wniosek Browaru stosującego Znak towarowy lub na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, ma prawo w każdej chwili poprosić Browar, któremu przyznano prawo do stosowania znaku, o możliwość odwiedzenia Browaru w celu zweryfikowania sposobu warzenia piwa i dokumentacji piwa oznaczonego Znakiem towarowym.

 

VI. SKUTKI NARUSZENIA POSTANOWIEŃ REGULAMINU

 1. W przypadku stwierdzenia przez organy Stowarzyszenia, że postanowienia niniejszego regulaminu nie są przestrzegane, Zarząd Stowarzyszenia wzywa Browar do zaprzestania używania Znaku towarowego dla danego produktu i dąży do polubownego załatwienia sprawy.

 2. Browar wezwany do zaprzestania stosowania Znaku towarowego, po wyczerpaniu dróg polubownego załatwienia sprawy, powinien natychmiast zaprzestać używania Znaku towarowego na wszelkich nośnikach posiadających ten znak i zapłacić karę w wysokości uzależnionej od ilości sprzedanego piwa w roku poprzedzającym.

 3. Używanie Znaku towarowego bez pozwolenia lub po wezwaniu przez Zarząd Stowarzyszenia do zaprzestania jego używania spowoduje obciążenie członka Stowarzyszenia nieprzestrzegającego tego zakazu dodatkową karą.

 

VII. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM DO ZNAKU

 

1. Stowarzyszenie ma pełne prawo rozporządzać Znakiem towarowym, w tym przenieść prawo do Znaku towarowego, udzielać licencji na używanie Znaku towarowego oraz dokonywać jakiegokolwiek innego rozporządzania prawem do Znaku towarowego.

2. Do rozporządzania prawem do Znaku towarowego nie jest potrzebna zgoda Browarów.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uzupełnienie lub zmiana niniejszego regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Regulamin został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Stowarzyszenia oraz jednym celem przedłożenia w Urzędzie Patentowym RP.