Press "Enter" to skip to content

Inicjatywa i cele

Pokal z piwemStowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich z siedzibą w Olsztynie. Powstało jako wspólna inicjatywa dziesięciu browarów zmobilizowanych informacją o planowanym przez Ministerstwo Finansów zniesieniu zróżnicowania w stawce podatku akcyzowego od piwa i zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń dnia 16.08.1995r. Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich jest Stowarzyszeniem działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Integracja środowiska producentów polskich browarów.
 • Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych członków w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, usługowej wobec organów państwowych, samorządu terytorialnego.
 • Obrona ideałów wolności gospodarczej, bezwględnego poszanowania prawa własności, wolności i odpowiedzialności w sferze gospodarczej.
 • Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności w szczególności opracowanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
 • Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych.
 • Pobudzanie życia gospodarczego poszczególnych regionów kraju.
 • Kształtowanie obyczaju kultury picia piwa.

STOWARZYSZENIE REALIZUJE SWOJE CELE I ZADANIA POPRZEZ:

 • Przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków.
 • Podejmowanie bezpośrednio bądź opiniotwórczo inicjatyw wspierających rozwój poszczególnych regionów kraju.
 • Informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Stowarzyszenia.
 • Podejmowanie działań zmierzających do stworzenia infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania rynku.
 • Doradztwo organizacyjno-prawne, ekonomiczne, wykorzystanie ekspertyz, badanie rynku.
 • Prowadzenie współpracy z organizacjami o podobnym charakterze.