Press "Enter" to skip to content

Robocze posiedzenie SIB w Czechach

W dniach 27-29go września 2007 roku odbyło się kolejne robocze spotkanie Europejskiego Stowarzyszenie Niezależnych Browarów Regionalnych. Na posiedzenie, w którym udział wzięły reprezentacje Czech, Niemiec, Polski i Rumunii, zaprosił do swojego browaru w Cernej Horze Prezes SIB inż Jiri Fusek. Posiedzenie poprzedziła konferencja prasowa, którą zorganizowaliśmy w Brnie i na którą zaproszono dziennikarzy prasy, radia i telewizji. Dziennikarzom zaprazentowaliśmy aktualną sytuację browarów regionalnych w poszczególnych krajach czlonkowskich. Po konferencji rozpoczęło się spotkanie, na którym omawiano między innymi problem milionowych ulg podatkowych, których rząd czeski udzielił koncernowi SAB-Miller na wsparcie eksportu do Afryki Południowej. Członkowie SIB mają obawy, że podobne ulgi mogły być przyznane temu koncernowi i w innych krajach UE, jednak ponieważ to właśnie Afryka Południowa jest siedzibą koncernu, istnieje więc uzasadnione podejrzenie, że zostały one wykorzystane nie na wsparcie eksportu poza Unię, lecz na wzmocnienie pozycji SAB-Millera na obszarze UE. W związku z tym zarząd SIB zobligował członków Stowarzyszenia do zbadania sprawy we własnych krajach i po ustaleniu stanu faktycznego wystąpi z oficjalnym protestem skierowanym do władz UE. Drugą sprawą omawianą na posiedzeniu była sytuacja surowcowa w poszczególnych krajach. Wymiana informacji pozwoliła ustalić, że najprawdopodobniej nieuniknione są kolejne podwyżki cen podstawowych surowców, gdyż zarówno zbiory jęczmienia browarnego, jak i zbiory chmielu, odbiegają od oczekiwań branży piwowarskiej i w związku z tym mogą w przyszłym sezonie wystąpić niedobory tych surowców. Po analizie prognoz cenowych z poszczególnych krajów określono, że cena słodu może oscylować w przedziale 450-550 Euro za tonę, natomiast cena chmielu goryczkowego granulowanego w przedziale 130-150 Euro za kg alfa kwasów. Trzecią sprawą, którą omówiono podczas spotkania, było przygotowanie reakcji SIB na odrzucenie przez władze rumuńskie projektu wprowadzenia ulg w podatku akcyzowym dla małych browarów. Projekt ten, który Stowarzyszenie Rumuńskie przygotowało przy wydatnej pomocy SIB, przeszedł pomyślnie przez wszystkie szczeble władzy ustawodawczej, uzyskał pozytywne opinie władz UE, by zostać w końcu nieoczekiwanie odrzuconym przez krajową instancję ostateczną, czyli Prezydenta Ruminii. Czwartą omawianą podczas spotkania sprawą, była sprawa wspólnej promocji europejskich piw regionalnych, poprzez regularny udział w organizowanych cyklicznie krajowych festiwalach piwa. Prezes Jiri Fusek zaproponował uczestnictwo wszystkich Stowarzyszeń krajowych w przyszłorocznym festiwalu piw regionalnych, który odbędzie sie pod koniec maja w Brnie. Stowarzyszenia mają uzyskać preferencyjne stawki na swoje stoiska, a szczegóły zostaną nam przesłane w najbliższym czasie pocztą. Miłym zakończeniem obrad było wspólne otwarcie dorocznego festynu piwnego, który browar z Cernej Hory przygotowuje dla mieszkańców swojego regionu zawsze pod koniec września. Poniżej kilka zdjęć z konferencji prasowej, obrad oraz otwarcia festiwalu.